Blog Archives

दिन ु भएको पदिलो अदतिम उपिेश परमेश्वरको राज्यको उिााँका अनय ु ायीिरूले राज्य !

स ं सारमा प्रचार नगरे सम्म परमेश्वरको राज्यलाई साक्षीको रूपमा अन्त आउन सक्दैन भनेर येशल ू े भन्नभ ु एको क ु रा के तपाईले ं परमेश्वरको राज्यलाई बझ् ु नह ु न् ु छ? (Tamang) Gospel of the Kingdom

Posted in Tamang