Blog Archives

Pahala auraakhi reepadesh diyavah parameshvar

Pahala auraakhi reepadesh diyavah parameshvar (Sadri-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Sadri-Latin

Kadınların çobanlar hizmet konusundan

Coban olarak hizmet yapmamaları gerektiğine veutsalitap’ın kadınların hizmetine koyduğuna inanan kadınlar vardır ve kadınların vaiz kadınlara hiçbir? (Parji) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Parji

Sýaradan bolsa aýmanlygy hemhudaý

Banka aýmanlyga eýe bolup bilmersiňiz amanlyk, aslynda özi bar däldir aýmanlyk, aýgşylygyň yndyr emma olar diňe başga bir zatda bar bolup bilýändir? (Pangwali-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pangwali-Latin

എങ്ങനെയുള്ളതാനെŹ് യയശു ചില വിശദീകരെങ്ങൾ െിെക്കു പാപം വരുŮിയാൽ!

പാപരഹിതെും ദദവ െിതയപുത്തെുമായ യയശുത്കിസ്തു മെുഷ്യൊയി െമ്മുനെ പാപ പരിഹാരŮിൊയി മരിŢു? (Ravula) Gospel of the Kingdom of God  

Posted in Ravula

अनुयायी बन गए जो यहूदिया में मसीह यीशु में समस्त विश्वस्य पापानाां!

कावशतां िाक्ये एक स्िगगितू प्ररे वत योहन केिलां परमेश्वरराय िण्डित् प्रणामां कतुुं वनर्िगशवत पवित्रशास्त्रे कवतिारां यीशुना आराधना प्राप्ता? (Rangpuri) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Rangpuri

लोगसोचें गे कियीश ु मसीहविरोधी िाप्रतितिधधत्ि िरिाहै यीश ु यह वििाश और संिट!

उठणे पापेि मोिेि हे ठ िरिािी विजयेि लेलदो येष ू ख्रिस्िेर मरिेमाईिी जजिंि हे िो हमार सारू िविि आषा सारू हमेि जजिि ददिोच? (Pangwal-Devanagari) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pangwal-Devanagari

Nerunāja pardraudzikas drīzumātiks arīneru

Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka uzņemoties uz sevi sodu par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki? (Pali-Romanized) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pali-Romanized

Una nauttiaq haffuma kingdom hapkuat God

Ilihimavin tamna Jesus uqaqtuq nungutpat talvunga Kingdom God-mun God-mun tikitinnagu nunarjuamun tautukhimapluni? (Pali-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pali-Latin

हमरो हेतानी असो काम ककदेचा की देवने दूर करनाके आनन हमार पापे सारू मरगो!

उठणे पापेन मोतेन हेठ करतानी नवजयेन लेलदो येष ू निस्तेर मरनेमाईती नजवंत हेनो हमार सारू ननवन आषा सारू हमेन नजवन कदनोच? (Pali-Devanagari) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pali-Devanagari

Aseguran serpero nieganuno delos puntos

Dentro de la fe dristi tiene su origen en lal movimiento dedela Iglesia durante el siglo dio surgimiento a las cuatro divisiones? (Pahari-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Pahari-Latin