Blog Archives

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త ఇది పరిష్కకర్ం!

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త ఇది పరిష్కకర్ం! దేవుని రాజ్యం సా􀤀గా ప్పపంచానికి బోధంచే వర్కు ముగంపు రాదని యేసు చెప్పాడని మీరు ప్రహంచారా? మన బుక్‌లెట్‌కి లింక్ ఇక్కడ ఉంది: దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త.

Posted in Telugu

کیا آپ کو خدا کے مقدس ایام کو ماننا چاہئے یا شیطانی تعطیلات کو ماننا چاہئے؟

مقدس دن بمقابلہ مقبول چھٹیاں متعدد گروپوں عیسائیت دعوی کرنے والے میں سے تقریبا تمام کچھ چھٹیاں یا مقدس دن کا مشاہدہ. آپ کو خدا کے مقدس دن یا شیطانی چھٹیوں کا مشاہدہ کرنا چاہئے؟ یہ کوئی آسان جواب کے

Posted in Urdu

நீங்கள் கவனிக்க வவண்டும் கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறை?

புனித நாட்கள் எதிராக ேிரேலமான விடுமுறை நாட்கள் கிைித்துவம் என்று ேல குழுக்களில், கிட்டத்தட்ட அறனவரும் சில விடுமுறை நாட்கள் அல்லது புனித நாட்கள் கறடேிடிக்கின்ைனர். கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறைகறள நீங்கள் கவனிக்க வவண்டுமா? எளிதான ேதிறலக் தகாண்ட ஒரு எளிறமோன வகள்வி வோல் ததரிகிைது. ேல்வவறு மக்களுக்குப் ேதிலாக றேேிறள

Posted in Tamil

ඔබ දෙස ද ොඳින් බලන්න යුතු දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු?

ශුද්ධ දින එදිරිව ජනප්රිය නිවාඩු ක්රිස්තියානි ආගම කියා සිටින ඇති විවිධ ණ්ඩායම්, සැබවින් ම, ැම සම ර නිවාඩු දින ද ෝ ශුද්ධ දින පවත්වනවා. ඔබ දෙවියන් ව න්දසේදේ ශුද්ධ දින ද ෝ අමනුෂ්ය නිවාඩු දින නිරීක්ෂණය ළ යුතුෙ? එය ප

Posted in Sinhalese

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਦਾਮਧਨਕ ਛੁੱਟੀ?

ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਬਨਾਮ ਪਰਧਸੱਿ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਕਈ ਸਮ ਹ ਜੋ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨ ੂੰ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਆਸਾਨ ਜ

Posted in Punjabi

आपण निरीक्षण केले पाहिजे देवाच्या पववत्र हदवस ककिंवा भूतवादी सुट्टट्टया?

पवित्र दििस वि. लोकविय सुट्टट्टया ख्रिस्ती धमव पाळणा करणायाव असिंख्य गटािंमध्ये, सवव कािी सुटी ककिंवा पववत्र हदवस पाळतात. तुम्िी देवाच्या पववत्र हदवसािंची ककिंवा राक्षसी िॉलची पाळली पाहिजे का? सोपे उत्तरािे सोपा प्रश्ि असे हदसते. आपण निरीक्षण केले पाहिजे देवाच्या पववत्र

Posted in Marathi

നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ദൈവ (Should You Observe God’s Holy Days or Demonic Holidays? – Malaylam)

മ ോളിമെസ് vs. ജനരപിയ അവധി ൈിനങ്ങൾ പ്കിസ്തെീയെടയ പ്െെിനിധാനും ടചയ്യ ന്ധ നിരവധി സും ങ്ങളിൽ, എല്ലാ വിമശഷദിവസങ്ങള ും വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ എല്ലാും കാണാൻ കഴിയുും. ദദവാല് ായ ദിനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ഭൂെടെട്ട അവധി ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്െ ാണികുമ ാ? (Should You Observe God’s Holy Days or Demonic

Posted in Malayalam

ನೀವು ಗಮನಸಬ ೀಕು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಭೂತ್ ರಜಾದಿನಗಳು?

ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರೆಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣವನುನ ಸಮಥಣಸುವ ಅನ ೀಕ ಗುಿಂಪುಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ ಲ್ವು ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . ನೀವು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಗಮನಸಬ ೀಕು? ಸುಲ್ಭವಾದ ಉತ್ುರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ಸುಲ್ಭವಾದ ಪರಶ್ ನರ್ನುನ ತ ೂೀರುತಿುದ .

Posted in Kannada

మీరు గమని 0 చాలి దేవుని పవిత్ర దినాలు లేదా డెమొనిక్ సెలవులు?

హోలీ డేస్ వర్సెస్ పాపులర్ సెలవులు క్రైస్ువ మతానిా చెపుపక్ునే అనేక్ స్మూహాలలో, దాదాపుగా కొనిా సెలవులు లేదా పవిత్ర డేస్లన గమనిసాురు. మీరు దేవుని పవిత్ర దినాలన లేదా దెైవిక్ సెలవుదినాలన పరిశీలిస్ ుుందా? ఇది స్ లభమ ైన జవాబుతో స్ లభమ ైన పరశ్ా వల క్నిపిస్ ుుంది. మరియు బ

Posted in Telugu

আপনি মািয করা উনিত ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা দিতযানিসংক্রা

পবিত্র বিন িনাম জনবিয় ছুটির বিন অ্রিক যগাষ্ঠী আরছ োরা নিোি মুক্তকরে মরধয কােণত সি নকছু ছুটি িা পনিত্র নিি পািি। আপনি ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা িুষ্ট ছুটির পািি করা উনিত? এটি একটি সহজ উত্তর নিরয় একটি সহজ েশ্ন মত

Posted in Bengali