Pahala auraakhi reepadesh diyavah parameshvar

Pahala auraakhi reepadesh diyavah parameshvar

(Sadri-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Sadri-Latin