Blog Archives

दददददददद दददददददद दददददददद

दददददददददददद दददददद दद ददददद ददद ददददद? दददददददददद दददद ददददददद दददद दददददददददददद दददददददद ददददद दददददददद ददददद दददददददद दददददद दद? दददददददद दददददद ददद ददद दद दददददद ददददद दददददददददददद द ददददददददददददद ददददददद दददददददद ददद दददद? दददददद ददददद दद दददददद ददददददद ददद ददद? ददद

Posted in Marathi

आपण निरीक्षण केले पाहिजे देवाच्या पववत्र हदवस ककिंवा भूतवादी सुट्टट्टया?

पवित्र दििस वि. लोकविय सुट्टट्टया ख्रिस्ती धमव पाळणा करणायाव असिंख्य गटािंमध्ये, सवव कािी सुटी ककिंवा पववत्र हदवस पाळतात. तुम्िी देवाच्या पववत्र हदवसािंची ककिंवा राक्षसी िॉलची पाळली पाहिजे का? सोपे उत्तरािे सोपा प्रश्ि असे हदसते. आपण निरीक्षण केले पाहिजे देवाच्या पववत्र

Posted in Marathi

देवाच्या राज्याची सुवार्ाा

माणुसकीच्या उपाय आहे का? जगातील अनेक समस्या तोंड द्यावे लागते. अनेक लोक भुकेले आहात. अनेक लोक गुलाम झाले आहेत. अनेक लोक गरिबी तोंड द्यावे लागते. पुष्कळ िाष्रे गंभीि कजज आहे. मुलांनो, जन्मलेले ववषयावि समावेश, गैिवतजन तोंड द्यावे लागते. औषध-प्रततिोधक िोग

Posted in Marathi