Blog Archives

विश्वासणार्‍याची आ‍ा ा‍ द‍वि‍ गोष्टींची ा ावण‍त्याच्या‍िची नातआल!

य ‍ूविस्त‍बथलहममधआल‍ए ा‍गव्हाणआत‍ए ‍बाळ‍म्हणून‍पृथ्िआिर‍ाला ज्याप्रमाण‍भविष्यिाणआ‍ लआ‍होतआ‍त्याची प्रमाण‍भविष्यिाण्या‍पूण‍ण ल्या? (Marwari-Devanagari) Gospel of the Kingdom of God  

Posted in Marwari-Devanagari