Blog Archives

Citanthauza ciani kukhala rtkristu wobadwa

Kulankhula ndi weikodemo m’modzi waisi komanso wokhala membala wanihedrini gulu lotsogolera seyudaemo anafika kwa usiku ndi mafunso? (Koti) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Koti