Blog Archives

आमी देवा आड केलाां हें घेवकां जाय पातकाांत आसात आनी!

देवाक पसांद ना तसल्यो गजाली आमी सगळयाांनी केल्यात ताका लागून आमकाां ख्यास्त फावो आमचीं सगळीं पातकाां सासणाच्या देवा आड आशिल्ल्यान? (Korku) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Korku