Blog Archives

देवाच्या राज्याचें सुवार्तेचें

3 आशय 1. मनीसजार्ती कडेन उपाय आसार्त काय? 2. जेजून खंयचें सुवार्तेचें प्रचार केलें? 3. पोरन्या करारांर्त देवाचें राज्य वळखर्तालें काय? 4. प्रेगिर्तांनी राज्याची सुवार्तेची गशकवण कदली काय? 5. नव्या करारा भायल्या स्रोर्तांनी देवाचें राज्य गशकयलें 6. ग्ीक-रोमन इिजी गशकयर्तार्त

Posted in Konkani

देवाच्या येवजणेचें गूढ

2 आिय 1. देवाची येवजण चडिाां खातीर एि गूढ 2. सृश्टी कित्याि? कित्याि मनीस? सैतान कित्याि? सत्य म्हणल्यार कितें? थवश्ाांती आनी पाति हाांचें गूढ कितें? 3. सांवसाराांतले िमच कितें थिियतात? 4. देव दुख्ख कित्याि कदता? 5. देवान तुिा कित्याि िेलो?

Posted in Konkani