Blog Archives

चीच्या गॉस्पेल राज्या दे वा आहे उपाय तो!

तोपयंत दे वाच्या साƗीदार तुʉाला समजते ʉणू न जगाला प्रचार केला जात जोपयंत शेवट येऊ नाही असे नाही येशूने ʉटले आहे शकत राज्याचा हे का? (Khandeshi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Khandeshi