Blog Archives

पावलले यसलाई ख्रीष्टको सुसमाचार पनिभिे राʐको सुसमाचार प्रचार!

धरम एह शिक्षा देता कक ईसा एगो पैगम्बर ह या एगो अɺा शिक्षक या एगो धारनमक आदमी रहलि समस्या एह ह कक बाईबल इ बतावल ह कक ईसा आरम्भ से ही एगो भकवष्यवता एगो अɺा? (Jaunsari) Gospel of the Kingdom

Posted in Jaunsari