Blog Archives

विषय नै दशाांश ददने कुरा दशाांश चाह िँ

वियो जसमा उवन रुको! पुरानो करारमा केव यस्ता दशाांशको माग गररएको छ एउटा लेिी रुको लावग मवददर र चाड रुका लावग र एउटा गरीबको जमीनको लावग? (Chittagonian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chittagonian