Blog Archives

िश्वासणार्‍याची आ‍ा ा‍ द‍ गोष्टींची ा

ावण‍त्याच्या‍िची नातआल! य ‍ूविस्त‍बथलहममधआल‍ए ा‍गव्हाणआत‍ए ‍बाळ‍म्हणून‍पृथ्िआिर‍ाला ज्याप्रमाण‍भविष्यिाणआ‍ लआ‍होतआ‍त्याची प्रमाण‍भविष्यिाण्या‍पूण‍ण ल्या? (Chamling) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chamling