Blog Archives

Walyesho kwisula ifibi ifingi lelo wasanga

Mukati elo fyafye! Utwala kumwisulo wa mweo ga nifyoe nshila yepusukilo atile ‘ne mwinshi ngo muntu aingilila muli ine akapusuka? (Bushi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Bushi