Blog Archives

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार

3 सामग्री 1. के मानवतासाँग समाधान छ? 2. येशूले कुन सुसमाचार प्रचार गनभणु यो? 3. के परमेश्वरको राज्य पुरानो ननयममा थाहा नथयो? 4. के प्रेररतहरूले राज्यको सुसमाचार नसकाउनुभयो? 5. नयााँ ननयम बानहरका स्रोतहरूले परमेश्वरको राज्यलाई नसकाए 6. ग्रीको-रोमन चचणहरूले राज्य

Posted in Awadhi