Blog Archives

ನೀವು ಗಮನಸಬ ೀಕು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಭೂತ್ ರಜಾದಿನಗಳು?

ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರೆಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣವನುನ ಸಮಥಣಸುವ ಅನ ೀಕ ಗುಿಂಪುಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ ಲ್ವು ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . ನೀವು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಗಮನಸಬ ೀಕು? ಸುಲ್ಭವಾದ ಉತ್ುರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ಸುಲ್ಭವಾದ ಪರಶ್ ನರ್ನುನ ತ ೂೀರುತಿುದ .

Posted in Kannada

మీరు గమని 0 చాలి దేవుని పవిత్ర దినాలు లేదా డెమొనిక్ సెలవులు?

హోలీ డేస్ వర్సెస్ పాపులర్ సెలవులు క్రైస్ువ మతానిా చెపుపక్ునే అనేక్ స్మూహాలలో, దాదాపుగా కొనిా సెలవులు లేదా పవిత్ర డేస్లన గమనిసాురు. మీరు దేవుని పవిత్ర దినాలన లేదా దెైవిక్ సెలవుదినాలన పరిశీలిస్ ుుందా? ఇది స్ లభమ ైన జవాబుతో స్ లభమ ైన పరశ్ా వల క్నిపిస్ ుుంది. మరియు బ

Posted in Telugu

আপনি মািয করা উনিত ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা দিতযানিসংক্রা

পবিত্র বিন িনাম জনবিয় ছুটির বিন অ্রিক যগাষ্ঠী আরছ োরা নিোি মুক্তকরে মরধয কােণত সি নকছু ছুটি িা পনিত্র নিি পািি। আপনি ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা িুষ্ট ছুটির পািি করা উনিত? এটি একটি সহজ উত্তর নিরয় একটি সহজ েশ্ন মত

Posted in Bengali

बाइबबल समाचार भविष्यिाणी जुलाई ससतंबर 2016 और अधिक पढ़ें

Here is a link to our magazine in Hindi बाइबबल समाचार भविष्यिाणी जुलाई ससतंबर 2016 और अधिक पढ़ें

Posted in Hindi

خدا کی بادشاہت کی خوشخبری

انسانیت†کے†حل†ہے؟ دنیا†کے†بہت†سے†مسائل†کا†سامنا†ہےÆ بہت†سے†لوگ†بھوکے†ہیںƆبہت†سے†لوگ†مظلوم†ہیںƆبہت†سے†لوگ†غربت†کا†سامناƆبہت†سے†ممالک†میں†سنجیدہ†قرض†میں ہیںƆبچوں،†نوزائیدہ†والوں†سمیت،†بدسلوکی†کا†سامناƆمنشیات†سے†مزاحم†بیماریوں†بہت†سے†ڈاکٹروں†کو†تشویشƆبڑے†صنعتی شہروں†صحت†مند†ہونے†کا†بھی†آلودہ†ہوا†ہےƆمختلف†سیاستدانوں†جنگ†کی†دھمکیƆدہشت†گرد†حملوں†ہوتا†رہےÆ عالمی†رہنماؤں†انسانیت†کو†درپیش†مسائل†کو†ٹھیک†کر†سکتے†ہیں؟ خدا†کی†بادشاہت†کی†خوشخبری

Posted in Urdu

கடவுள் இராச்சியம் நற்சசய்தி

மனித தீர்வுகள் உள்ளதா? உலக அநேக பிரச்சினனகளுக்கு முகம். பல மக்கள் பசி. பல மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள். பல மக்கள் வறுனமனை எதிர்ககாள்கின்றனர். பல ோடுகள் கடுனமைான கடனில் உள்ளனர்.குழந்னதகள், பிறக்காத உட்பட, ககாடுனமகளுக்கும் உள்ளாகின்றனர். மருந்து எதிர்ப்பு நோய்கள் பல மருத்துவர்கள் கதாடர்புள்ள. முக்கிை கதாழில்துனற ேகரங்களில் ஆநராக்கிைமான இருக்க மிகவும் மாசுபட்ட காற்று

Posted in Tamil

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න

විසඳුම් මනුෂ්යත්වයට තිබේද? බ ෝකබේ බ ොබ ෝ ගැටලු මුහුන බදයි. බ ොබ ෝ අය ඩගින්බන් බේ. බ ොබ ෝ අය පීඩා කරනවා. බ ොබ ෝ අය දුප්පත්කම මුහුණ දීමට සිදු බේ. බ ොබ ෝ ජාතීන් රපත ණය බේ. නූපන්

Posted in Sinhalese

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ

ਮਨ ੁੱਖਤਾ ਹੁੱਲ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਸਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭ ੁੱਖੇ ਹਨ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ ਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜੇ ਦੇ

Posted in Punjabi

देवाच्या राज्याची सुवार्ाा

माणुसकीच्या उपाय आहे का? जगातील अनेक समस्या तोंड द्यावे लागते. अनेक लोक भुकेले आहात. अनेक लोक गुलाम झाले आहेत. अनेक लोक गरिबी तोंड द्यावे लागते. पुष्कळ िाष्रे गंभीि कजज आहे. मुलांनो, जन्मलेले ववषयावि समावेश, गैिवतजन तोंड द्यावे लागते. औषध-प्रततिोधक िोग

Posted in Marathi

ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം

മനുഷ്യത്വം പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട്? ലോകം പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. നിരവധി ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാണ്. നിരവധി ആളുകൾ അക്രമത്തിന്. നിരവധി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യം നേരിടുന്നു. പല ജാതികളും ഗുരുതരമായ കടവും ആകുന്നു. മക്കൾ, ഗർഭസ്ഥ, കരാർ ഉൾപ്പെടെ abusi.malattie മരുന്നുകളോട് പ്രതിരോധം കവർ പല ഡോക്ടർമാർ. പ്രധാന വ്യവസായ നഗരം വളരെ ആരോഗ്യകരമായ വിമാന ആയിരിക്കാൻ അശുദ്ധമാക്കി.

Posted in Malayalam