ਤੇਡੇਹ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵ੍ ਮਾਫੀਜੋ ਜੀਵਨ

3
ਮੁਸ਼ਿਕਲ
1. ਮੇਹਮਾਨ ਕਰਨ ਆਲੋਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੇ?
2. ਓ ਕੋਈ ਹੇਕ ਰਾਸਤਾ ਕਾਹਨੀ ਓ ਕਈ ਰਾਸਤੋਂ?
3. ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਤਿਊ ਉਤੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਸੀ ਓ ਸੁਨਨ ਵਨਣ ਦੀ ਪਾਤਰ
ਹੇ।?
4. ਜੀ ਉਠਨ ਦੀ ਵਰਣਨ ਨੀ ਸ਼ਕਤਾ ਵਨ ਜਾ ਸਗਦਾ?
5. ਕ ਿੋਖੇ ਸ਼ਕਤੇ ਬਸ਼ਲਦਾਨ ਕਰੇਂਦੇ ਤੇ ਿਹੀਦ ਸੀ ਵੇਂਦੇ ਜੇਂਝਾ ਸ਼ਕ ਹੁਨਾ
ਸ਼ਲਚੋਂ
6. ਸ਼ਕ ਡਰੇ ਹੁਵੇ ਮਛੁਆਰੋਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪਿਸ਼ਿਸ਼ਸਤ ਪੇਿੇਵਰ
ਸ਼ਸਪਾਸ਼ਹਓ.ਂ ..
7. ਪਕਡ ੇ ਵਨਨ ਵ੍ ਕਰੂਸ ਉਤੇ ਲਟਕਾਵਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਜ ਗੇ
ਹੀਨ ਸ਼ਿਆਨ ਕਖੇਂਦੇ ਹੁਵੇ

 

ਤੇਡੇਹ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵ੍ ਮਾਫੀਜੋ
ਜੀਵਨ

Posted in Multani