Blog Archives

ਤੇਡੇਹ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵ੍ ਮਾਫੀਜੋ ਜੀਵਨ

3 ਮੁਸ਼ਿਕਲ 1. ਮੇਹਮਾਨ ਕਰਨ ਆਲੋਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੇ? 2. ਓ ਕੋਈ ਹੇਕ ਰਾਸਤਾ ਕਾਹਨੀ ਓ ਕਈ ਰਾਸਤੋਂ? 3. ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਤਿਊ ਉਤੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਸੀ ਓ ਸੁਨਨ ਵਨਣ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੇ।? 4. ਜੀ ਉਠਨ ਦੀ ਵਰਣਨ ਨੀ ਸ਼ਕਤਾ ਵਨ ਜਾ

Posted in Multani