परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार

.

ककन मानिजाकतले यसको समस्याहरू समाधान गनव सक्दैन?
के तपाईंलाई थाहा छ कक बाइबलले पकहलो र अन्तन्तम चीजहरू देखाउँदछ कक येशू कचन्तन्तत हुनुहुन्छ?
के तपाईंलाई थाहा छ परमेश्वरको राज्य प्रेररतहरू र उनीहरूको पकछ लाग्नेहरू सबैको ध्यान कथयो?
के परमेश्वरको राज्य येशूको व्यन्ति हो? के ईश्वरको राज्य अब हामीमा आफ्नो जीिन कबताइरहेको छ? के परमेश्वरको राज्य भकिष्यको िास्तकिक राज्यको प्रकार हो? के तपाईं बाइबलले कसकाउने कुरामा किश्वास गनुवहुन्छ?
राज्य भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य के हो? बाइबलले के कसकाउँछ? प्रारन्तिक इसाई चचवले के कसकाउँथ्यो? के तपाईं बुझ्नुहुन्छ कक परमेश्वरको राज्यलाई साक्षीको रूपमा संसारमा प्रचार नगरेसम्म अन्त आउन सक्दैन?

Link: परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार

Posted in Nepali