Blog Archives

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार

. ककन मानिजाकतले यसको समस्याहरू समाधान गनव सक्दैन? के तपाईंलाई थाहा छ कक बाइबलले पकहलो र अन्तन्तम चीजहरू देखाउँदछ कक येशू कचन्तन्तत हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई थाहा छ परमेश्वरको राज्य प्रेररतहरू र उनीहरूको पकछ लाग्नेहरू सबैको ध्यान कथयो? के परमेश्वरको राज्य

Posted in Nepali