देवाच्या येवजणेचें गूढ

2
आिय
1. देवाची येवजण चडिाां खातीर एि गूढ
2. सृश्टी कित्याि? कित्याि मनीस? सैतान कित्याि? सत्य म्हणल्यार कितें? थवश्ाांती आनी पाति हाांचें गूढ कितें?
3. सांवसाराांतले िमच कितें थिियतात?
4. देव दुख्ख कित्याि कदता?
5. देवान तुिा कित्याि िेलो?
6. दीघचिालीन येवजण आसा
7. थनमाणें रटप्पणी
चड म्हायती

 

देवाच्या येवजणेचें गूढ

Posted in Konkani