Blog Archives

पाप खातिर एगो सनिान केपरमेश्वरध जे पाप रतिि रिलन!

परमेश्वर क अन्नि बेटा एगो आदमी बनगाईलन अऊर िमारा दण्ड दाम चुकाये खातिर मुवलन परमेश्वर िमनी पर अपना तपवार के भलाई एि? (Jarawa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Jarawa