ෙද􁂐ය􁀒ෙ􀽄 සැලැ􁂪ෙ􁁨 අ􁁠රහස

2
අ􁀒ත􁂁ගතය
1. ෙද􁂐ය􁀒ෙ􀽄 සැලැ􁂪ම ෙබාෙහෝ ෙදෙන􀼩ට අ􁁠රහස􀼦
2. මැ􁂑ම ඇ􁁼? ඇ􁁼 􁁩􁀓􁂪􁂭? ඇ􁁼 සාත􁀒? සත්‍යය ය􁀕 􀼩ම􀼦ද? 􁂐ෙ􁂏කය සහ පාපය 􁁄􁂽බඳ අ􁁠රහ􁂪 ෙමානවාද?
3. ෙලෝකෙ􁁻 ආග􁁨වල උග􁀒ව􁀒ෙ􁀒 􀼩ම􀼦ද?
4. ෙද􁂐 􀿼􀼦 ෙ􁂏දනාවලට ඉඩ ෙද􁀒ෙ􁀒 ඇ􁁼?
5. ෙද􁂐 ඔබව මැ􁂏ෙ􁂏 ඇ􁁼?
6. 􀿺􀽇කා􁂊න සැලැ􁂪ම􀼦 􀿛ෙ􁁕
7. අවස􁀒 අදහ􁂪
වැ􀾷 􁂐􁂪තර

 

ෙද􁂐ය􁀒ෙ􀽄 සැලැ􁂪ෙ􁁨 අ􁁠රහස

Posted in Sinhala, Sinhalese