നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ദൈവ (Should You Observe God’s Holy Days or Demonic Holidays? – Malaylam)

മ ോളിമെസ് vs. ജനരപിയ അവധി ൈിനങ്ങൾ

പ്കിസ്തെീയെടയ പ്െെിനിധാനും ടചയ്യ ന്ധ നിരവധി സും ങ്ങളിൽ, എല്ലാ വിമശഷദിവസങ്ങള ും വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ എല്ലാും കാണാൻ കഴിയുും.

ദദവാല് ായ ദിനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ഭൂെടെട്ട അവധി ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്െ ാണികുമ ാ?

(Should You Observe God’s Holy Days or Demonic Holidays? – Malaylam)

Posted in Malayalam