ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം

മനുഷ്യത്വം പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട്?
ലോകം പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്.
നിരവധി ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാണ്. നിരവധി ആളുകൾ അക്രമത്തിന്. നിരവധി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യം നേരിടുന്നു. പല ജാതികളും ഗുരുതരമായ കടവും ആകുന്നു. മക്കൾ, ഗർഭസ്ഥ, കരാർ ഉൾപ്പെടെ
abusi.malattie മരുന്നുകളോട് പ്രതിരോധം കവർ പല ഡോക്ടർമാർ. പ്രധാന വ്യവസായ നഗരം വളരെ ആരോഗ്യകരമായ വിമാന ആയിരിക്കാൻ അശുദ്ധമാക്കി. പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും യുദ്ധം ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്. ഭീകരാക്രമണം സംഭവിക്കാൻ തുടരും.

ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം

Posted in Malayalam