ചെയ്ത് ദൈവീക ശിക്ഷക്ക് അര്‍ഹരായിി്ീര്‍ന്ധു

ശിക്ഷിുും നിത്യമയിത്യണ!്

പയപരാഹിത്നുും ദൈവ നിത്യപുത്ത്നുമയി യിശുത്കിസ്ുത മനുഷ്യനയിി നമ്മുചെ

പയപ പരാിഹയരാ്ിനയിി മരാി􀗺ു?

(Kodava) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kodava