എങ്ങനെയുള്ളതാനെŹ് യയശു ചില വിശദീകരെങ്ങൾ െിെക്കു പാപം വരുŮിയാൽ!

പാപരഹിതെും ദദവ െിതയപുത്തെുമായ യയശുത്കിസ്തു മെുഷ്യൊയി െമ്മുനെ പാപ പരിഹാരŮിൊയി മരിŢു?

(Ravula) Gospel of the Kingdom of God

 

Posted in Ravula