ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ

2
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ
2. ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ? ಏಕೆ ಮಾನವರು? ಸೈತಾನ ಏಕೆ? ಸ್ತ್ಯ ಎಂದರೇನು? ವಿಶ್ರಂತಿ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ?
3. ಪರಪಂಚದ ಧಮಮಗಳು ಏನನುು ಕಲಿಸುತ್ುವೆ?
4. ದೇವರು ದುಃಖವನುು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತಾುನೆ?
5. ದೇವರು ನಿನುನುು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು?
6. ದೋರ್ಘಮವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ
7. ಮುಕ್ತುಯದ ಕ್ತಮಂಟ್ಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

 

ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ

Posted in Kannada