దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త ఇది పరిష్కకర్ం!

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త ఇది పరిష్కకర్ం!

దేవుని రాజ్యం సా􀤀గా ప్పపంచానికి బోధంచే వర్కు ముగంపు రాదని యేసు చెప్పాడని మీరు ప్రహంచారా?

మన బుక్‌లెట్‌కి లింక్ ఇక్కడ ఉంది: దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త.

Posted in Telugu