దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త

మానవాత్త ాని సమసయల్ను ఎందుకు పరిషకరించలేదు?
దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త గురించి యేసు బోధంచిన మొదటి మరియు చివరి విషయాలు మీకు తెలుసా?
దేవుని రాజ్యం అపొసతలుల్కు మరియు మొదట వారిని అనుసరించినవారికి ప్ప్పధానయరనిచిిందని మీకు తెలుసా?
దేవుని రాజ్యం యేసు వయకిత కాా? దేవుని రాజ్యం యేసు రన జీవితానిి ఇపుాడు మనలో జీవిసుతనాిడా? దేవుని రాజ్యం భవిషయత్ వాసతవ రాజ్యంగా ఉంా? బైబిల్ బోధసుతనిానిి మీరు నముుతారా?
రాజ్యం అంటే ఏమిటి? దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి? బైబిల్ ఏమి బోధసుతంది? ప్ప్పర్ంభ క్రకైసతవ చరిి ఏమి బోధంచింది?
దేవుని రాజ్యం సా􀤀గా ప్పపంచానికి బోధంచే వర్కు ముగంపు రాదని మీరు ప్రహంచారా?

Link: దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త

Posted in Telugu