நீங்கள் கவனிக்க வவண்டும் கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறை?

புனித நாட்கள் எதிராக ேிரேலமான விடுமுறை நாட்கள்

கிைித்துவம் என்று ேல குழுக்களில், கிட்டத்தட்ட அறனவரும் சில விடுமுறை நாட்கள் அல்லது புனித நாட்கள் கறடேிடிக்கின்ைனர்.

கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறைகறள நீங்கள் கவனிக்க வவண்டுமா?

எளிதான ேதிறலக் தகாண்ட ஒரு எளிறமோன வகள்வி வோல் ததரிகிைது. ேல்வவறு மக்களுக்குப் ேதிலாக றேேிறள நம்புவதற்கு தோோக இருப்ேவர்களுக்கு இதுவவ.

நீங்கள் கவனிக்க வவண்டும் கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறை?

Posted in Tamil