இன்று உண்மை கிரிஸ்துவர் சர்ச் எங்கக?

சர்ச் எந்த ததாைர்வீர்கள்?

கதவாலயங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ைக்கள் பில்லியன்

கிறிஸ்துவின் சட யில் ஒரு குேியொக இருக்க தவண்டும் என்று கூறும் அந்ே முக்கிய தகொட் ொடு சம் ந்ே ொன தவறு ொடுகள் குழுக்களின் ஆயிைக்கணக்கொன உள்ளன. அவர்களில் ைர் ேீவிை ொக ே ரீேியொன ஒற்றுட ற்றி த சுகிறீர்கள். இைண்டு ில்ைியன் க்கள் அந்ே தேவொையங்களில் குேியொக இருக்கும் என்று கருேப் டுகிறது. ஒரு ொரிய ேிருச்சட உண்ட கிரிஸ்துவர் தேவொையம் உள்ளது?

இன்று உண்மை கிரிஸ்துவர் சர்ச் எங்கக?

Posted in Tamil