ଲ ୋକମୋଲେ ଲେଲେଲେଲେ ଲେଲେଲେଲେ େୁ ଝଥିୋନ୍ତି ପରଲମଶ୍ଵର ଐଶରିୟ ପ୍ରଭୋେିଲର େୋଙ୍କ!

ଅନୁ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରହୋଇଛି ପ୍ର ୋଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛ ି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୌଣସି ସପ୍ରେହ ନୋହିଁ ପ୍ରେ ୋଇ ଲପ୍ରର ଥି େପ୍ରତେକ ଶƑ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠୋର ୁ ଆସିଛ?

(Mundari-Odia) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mundari-Odia