અનુવાદ ડિસક્લેમર

માહિતી અિીં ઇંગલિશ ભાષા સામગ્રી અનુવાહિત કરવામાાં આવ્ુાં છે શક્ય તરીકે ઘણા (માત્થી 24:14 સુધી પિોંચવા માટે; 28:. 19-20 જ્યારે અનુવાિકો યોગ્ય રીતે ભાષાાંતર કરવા માટે ખૂબ કાળજી િોય છે, કારણ કે તેઓ સામાન્ય રીતે ભગવાન સતત ચચચ ઓફ સભ્યો ન િોય તો, સમજે છે. કે ત્યાાં માહિતી કેટિાક મમમસન્તેર્પ્રેતમતઓન્સ િોઈ શકે છે કાંઈક યોગ્ય િાગતુાં નથી અથવા અસ્પષ્ટ છે, મૂળ ઇંગલિશ સ્ત્રોત સાંપકચ કરો, ઓછામાાં www.ccog.org.

Posted in Gujarati