ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ

ਮਨ ੁੱਖਤਾ ਹੁੱਲ ਹੈ?

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਸਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ.

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭ ੁੱਖੇ ਹਨ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ ਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸ ੁੱਚ ਹਨ. ਅਣਜੰਮੇ ਲੋਕ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੁੱਚੇ,, ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਡਰੁੱਗ-ਰੋਧਕ ਰੋਗ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚੰਤਾ. ਮੇਜਰ ਉਦਯੋਸਗਕ ਸ਼ਸਹਰ ਹ ਾਈ ੀ ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਸਸ਼ਤ ਹੈ. ਕਈ ਸਸਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ. ਅੁੱਤ ਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਰਹਾ ਰੁੱਖਣ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ

Posted in Punjabi