ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ

ਮਨ਼ੁੱਖਤਾ ਆਪਣੀਆੀਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾੀਂ ਕਕਉੀਂ ਨਹੀੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਕੀ ਤ਼ੁਸੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜਾੀਂ ਕਵਚ ਕਿਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤ਼ੁਸੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਕਲਆੀਂ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ?
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੂ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਕਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹ਼ੁਣ ਸਾਡੇ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕਜੰਦਗੀ ਜੀ ਕਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਕਕਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਤ਼ੁਸੀੀਂ ਕਵਸਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਸਖਾਉੀਂਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਸਖਾਉੀਂਦੀ ਹੈ? ਮ਼ੁ ਲੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੇ ਕੀ ਕਸਖਾਇਆ? ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਅਕਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਕ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਦ਼ੁਨੀਆੀਂ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ?

Link: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ

Posted in Punjabi