ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਦਾਮਧਨਕ ਛੁੱਟੀ?

ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਬਨਾਮ ਪਰਧਸੱਿ ਛੁੱਟੀਆਂ 

ਕਈ ਸਮ ਹ ਜੋ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨ ੂੰ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਆਸਾਨ ਜ ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸ ਾਲ ਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਧਜਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ੱਖੋ-ੱਖਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਦਾਮਧਨਕ ਛੁੱਟੀ?

Posted in Punjabi