ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

3
ਸੰਖੇਪ
1. ਮਨੱ ਼ੁਖਤਾ ਹਲੱ ਹੈ?
2. ਯਿਸ ਨੇ ਕੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
3. ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਯਵਚ ਜਾਯਣਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ?
4. ਰਸ ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰ ਯਸੱਯਖਆ ਸੀ?
5. ਯਨਊ ਨੇਮ ਦ ੇ ਬਾਹਰ ਸਰ਼ੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰ
ਯਸਖਾਇਆ
6. ਗਰੀਕ਼ੋ-ਰ਼ੋਮਨ ਚਰਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ
ਹੈ, ਪਰ…
7. ਸਲੀਬ ‘ ਤੇ ਯਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਯਕਰਸਮਸ ਇੱਕ
ਅਸਲ
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

Posted in Chhattisgarhi