ਅਨੁਵਾਦ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਿੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹੈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਮੱਤੀ 24:14 ਨ ੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ; 28:. 19-20, ਜਦਥਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨ ੰ ਠੀਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਥਿਆਨ ਹਨ, ਥਕਉਥਕ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੰਟੀਥਨਊਇੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਮਬਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ. ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਉੱਿੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ ਅਸਪਸਟ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰੋਤ ਮਸਵਰਾ ਕਰੋ ਜੀ, ‘ਤੇ www.ccog.org.

Posted in Punjabi