सुसमाचार श्वरको राज्य परमे को

 हो समाधा न यो ! 

संसारमा प्रचार नगरेस􀊃 परमे􀊷रको राज्मलाई साक्षीको रूपमा अन्त आउन सक्दैन भनेर येशूले भन्नुभएको कुरा के तपाईंले परमे􀊷रको राज्मलाई बुझ्नुहुन्छ? 

(Bodo) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Bodo