पाप खातिर एगो सनिान केपरमेश्वरध

जे पाप रतिि रिलन!

परमेश्वर क अन्नि बेटा एगो आदमी बनगाईलन अऊर िमारा दण्ड दाम चकु ाय े खातिर मवु लन

परमेश्वर िमनी पर अपना तपवार के भलाई एि?

(Gondi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Gondi