देवाच्या राज्याचें सुवार्तेचें

3
आशय
1. मनीसजार्ती कडेन उपाय आसार्त काय?
2. जेजून खंयचें सुवार्तेचें प्रचार केलें?
3. पोरन्या करारांर्त देवाचें राज्य वळखर्तालें काय?
4. प्रेगिर्तांनी राज्याची सुवार्तेची गशकवण कदली काय?
5. नव्या करारा भायल्या स्रोर्तांनी देवाचें राज्य गशकयलें
6. ग्ीक-रोमन इिजी गशकयर्तार्त राज्य म्हहत्वाचें, पूण…
7. देवाचें राज्य ककत्याक
सम्हपका जानकारी

 

 

देवाच्या राज्याचें सुवार्तेचें

Posted in Konkani