चीच्या गॉस्पेल राज्या देवा

आहे उपाय तो !

तोपयंत देवाच्या साक्शीदार तुम्साला समजते म्सणून जगाला प्रचार के ला जात जोपयंत शेवट

येऊ नाही असे नाही येशूने म्सटले आहे शकत राज्याचा हे का?

(Dogri) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dogri