एक ै साथ काम गर्दछ परमेश्वरले मात्र सााँच्चैमा शायर् अरु क ु नै ससĦा!

तशें जाल्यार जेज ू तुमची वाट हाांव र्ारवटो आनी जो कोण म्हजे वरवीं सितर सरता

तो वाटावतलो सितर येवन िायर वतलो आनी ताका गायरान मेळटलें?

(Dhimal) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dhimal