आपण निरीक्षण केले पाहिजे देवाच्या पववत्र हदवस ककिंवा भूतवादी सुट्टट्टया?

पवित्र दििस वि. लोकविय सुट्टट्टया

ख्रिस्ती धमव पाळणा करणायाव असिंख्य गटािंमध्ये, सवव कािी सुटी ककिंवा पववत्र हदवस पाळतात.

तुम्िी देवाच्या पववत्र हदवसािंची ककिंवा राक्षसी िॉलची पाळली पाहिजे का?

सोपे उत्तरािे सोपा प्रश्ि असे हदसते.

आपण निरीक्षण केले पाहिजे देवाच्या पववत्र हदवस ककिंवा भूतवादी सुट्टट्टया?

Posted in Marathi