ನೀವು ಗಮನಸಬ ೀಕು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಭೂತ್ ರಜಾದಿನಗಳು?

ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರೆಯ ರಜಾದಿನಗಳು

ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣವನುನ ಸಮಥಣಸುವ ಅನ ೀಕ ಗುಿಂಪುಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ ಲ್ವು ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ .

ನೀವು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಗಮನಸಬ ೀಕು?

ಸುಲ್ಭವಾದ ಉತ್ುರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ಸುಲ್ಭವಾದ ಪರಶ್ ನರ್ನುನ ತ ೂೀರುತಿುದ . ಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ ನಿಂಬಲ್ು ಸಿದಧರಿದದರ , ವಿವಿಧ ಜನರಿಗ ಬದಲಾಗಿ, ಅದು.

ನೀವು ಗಮನಸಬ ೀಕು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಭೂತ್ ರಜಾದಿನಗಳು?

Posted in Kannada