ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ

ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನನು ಹೆ ೊಂದಿದೆ

ವಶ್ವದ ಅನೆೀಕ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನನು ಎದನರಿಸನತ್ತಿದೆ. 

ಅನೆೀಕ ಜನರನ ಹಸಿವನೊಂದ ಇವೆ. ಅನೆೀಕ ಜನರನ ತನಳಿತಕೆ ೊಳಗಾದವರೆ ೊಂದಿಗೆ. ಅನೆೀಕ ಜನರನ ಬಡತನ ಎದನರಿಸಬೆೀಕಾಗನತಿದೆ. ಹಲವಾರನ ದೆೀಶ್ಗಳು ಗೊಂಭೀರ ಸ್ಾಲ ಇವೆ. ಮಕೊಳು, ಹನಟ್ನುವ ಪದಗಳಿಗೊಂತ ಸ್ೆೀರಿದೊಂತೆ, ನೊಂದನೆ ಎದನರಿಸಬೆೀಕಾಗನತಿದೆ. ಔಷಧಿ ನರೆ ೀಧಕ ರೆ ೀಗಗಳು ಅನೆೀಕ ವೆೈದೆರನ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೆ. ಪರಮನಖ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆ ೀಗೆಕರ ತನೊಂಬಾ ಕಲನಷಿತ ಗಾಳಿಯ ಹೆ ೊಂದಿವೆ. ವವಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯನದಧ ಬೆದರಿಕೆ. ಭಯೀತಾಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯನತ್ತಿದೆ. 

ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ

Posted in Kannada