మీరు గమని 0 చాలి దేవుని పవిత్ర దినాలు లేదా డెమొనిక్ సెలవులు?

హోలీ డేస్ వర్సెస్ పాపులర్ సెలవులు

క్రైస్ువ మతానిా చెపుపక్ునే అనేక్ స్మూహాలలో, దాదాపుగా కొనిా సెలవులు లేదా పవిత్ర డేస్లన గమనిసాురు.

మీరు దేవుని పవిత్ర దినాలన లేదా దెైవిక్ సెలవుదినాలన పరిశీలిస్ ుుందా?

ఇది స్ లభమ ైన జవాబుతో స్ లభమ ైన పరశ్ా వల క్నిపిస్ ుుంది. మరియు బ ైబిల్ నముక్ుం వారికి, వివిధ స్మూహాలు బద లుగా, ఇది.

మీరు గమని 0 చాలి దేవుని పవిత్ర దినాలు లేదా డెమొనిక్ సెలవులు?

Posted in Telugu