தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் முேல் பகுதி அல்லது முேல் கட்ைம் என்று என்று அழைக்கப்படும்!

இதயசு கிறிஸ்துவின் இரண்ைாம் வருடகயாகும் கிறிஸ்துவின் முேலாம் வருடக எளிடையின் ரூபைாக குழந்டேயின் வடிவில் வாக்குேத்ேம் நிடைதவை பபத்லதகமில் ைானுைனாக வந்ோர்?

(Irula) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Irula