ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ

માનવતા ઉકેલો છે?

વવશ્વમાાં ઘણી સમસ્યાઓ સામનો કરે છે.

ઘણા લોકો ભૂખ્યા હોય છે. ઘણા લોકો દ ુઃખી છે. ઘણા લોકો ગરીબી સામનો કરે છે. ઘણા દેશોમાાં ગાંભીર દેવ ાં છે. અજાત સહહત બાળકો, દ ર પયોગ સામનો કરે છે. ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ રોગો ઘણા ડોકટરો સાંબાંધ. મ ખ્ય ઔદ્યોઝગક શહેરની હવા પણ તાંદ રસ્ત હોઈ પ્રદ વિત છે. વવવવધ રાજકારણીઓ ય દ્દ ધમકી આપી. આતાંકવાદી હ મલા થઈ રહ્ ાં રાખવા.

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ

Posted in Gujarati