ਕ ਿੱਥੇ ਸਿੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਅਿੱਜ ਹੈ?

ਕ ਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

ਚਰਚ ਦੇ ਹਜਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋ ਦੇ ਅਰਬ

ਪ੍ਮੁੱਖ ਥਸੱਥਖਆ ਅੰਤਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਥਕ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਜਾਰ ਹਨ. ਨ ੰ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ, ਥਜਹੜੇ ਕਲੀਥਸਯਾ ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਥਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਥਸਯਾ ਹੈ?

ਕ ਿੱਥੇ ਸਿੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਅਿੱਜ ਹੈ?

Posted in Punjabi